VOGELSGESPOT

Vogels in de uiterwaarden Pagina afdrukkenVogels in de uiterwaarden

De uiterwaarden zijn belangrijk als overwinteringsplaats en broedgebied van diverse soorten vogels en ganzen.

Een opsomming van een aantal vogelsoorten die in dit gebied verblijven: Kwartelkoning (broedend), Kleine Zwaan, Kolgans. Overige relevante soorten: Porseleinhoen (broedend), IJsvogel (broedend), Oeverzwaluw (broedend), Fuut, Aalscholver, Grauwe gans, Brandgans,Smient, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Nonnetje, Meerkoet, Kievit, Grutto, Wulp.

                                                                                               Dodaars
Op deze site geven we aan wat we tegen komen tijdens onze wandeltochten wat vogels betreft en ook info waar we de vogel of vogels gespot hebben.

 

Leo en Margot